Şirket Politikası;

Faaliyetlerine 1963’ten beri büyüyerek devam eden ve sektöründe kendisini güvenilirlik ve dürüstlüğüyle kanıtlamış olan Keskin Color; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmeyi ve etkilerini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek için bağlı kalacağımız ilkelerimiz;

• Faaliyetlerimizi Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek.

• Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek.

• İş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kirliliğini önlemek.

• Yasal şartları yerine getirme konusundaki sorumluluğumuzu sürdürmek.

• Sektöründe öncü konumunu devam ettirmek, müşterilerinin ihtiyaç ve şartlarını karşılamak, yenilikçi ve özgün olmak ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.

• İç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için ortaya çıkan sorunları kaynağında çözmek.

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede tutmak.

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek.

• En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın teknik yetkinliklerini ve kişisel gelişimlerini arttıracak eğitimleri sürdürmek.

• Markamızın bilinirliğini yaygınlaştırarak en yüksek seviyede tutmak.

• ‘Kaliteli ürün için kaliteli girdi gerekir.’ gerçeğinden yola çıkarak tedarikçilerimizle işbirliği içinde olup onların gelişmelerine de katkıda bulunmak.

• Başlayan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak.

• Sürdürülebilirliği sağlamak ve üretim verimliliğini arttırmak için profesyonel destek alarak başlattığımız kurumsallaşma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak.

• Çalışma ortamımızı güvenli, temiz, düzenli, kendimize yakışır şekilde tutmak görevimizdir

Sosyal Uygunluk Politikamız;

Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş., kurumsal kimlik ve gelişim, operasyonel güç, entegre sürdürülebilirlik ve çalışanların önemi ve değerini destekleyen AMFORİ BSCI ilkeleri kapsamında;

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde 15 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma yapılamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olacağını, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği: Daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi; İş, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında yasal düzenlemeler ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi yürütmeyi, İSG uygulamalarını teknik gelişme ve yeniliklere göre etkin şekilde iyileştirmeyi,

Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi: Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre etmeyi,

İşe Alım, Düzenli İstihdam: Sosyal uygunluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında, personel seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını,

Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanların mutluluğunu esas almayı; çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin vermemeyi;

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanlarını BSCI ilke ve gereklilikleri hakkında bilgilendirmeyi;

Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi: Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği alternatif metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını;

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma prensibiyle birlikte, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı; Haftalık fazla mesai süresini 4857 sayılı çalışma kanununun 63. Maddesine göre uygun olarak sınırlamayı,

Ücret ve Ödemeler: Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü şekilde hesaplayarak ödemeyi; Çalışanlara ödenecek minimum ücreti, işletmenin bulunduğu bölgedeki asgari yaşam standardını karşılayabilecek seviyede belirleyip, ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi,

Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki yerel yasa ve yönetmeliklere ve BSCI ile ilgili uluslararası düzenlemelere bağlı kalarak hareket etmeyi,

Rüşvet ve Yolsuzluk: Rüşvet / yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini, belirlenmiş ve duyurulmuş Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. etik kuraları çerçevesinde davranılacağını,

Tedarik Zinciri Yönetimi: Satın alma yapılan tedarikçilerin, taşeron ve iş ortaklarının sosyal uygunluk taahhütnamelerini almayı, her birini sosyal uygunluk açısından değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarına göre aldıkları makul ve yeterli tedbirleri izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini sürekli iyileştirmek için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımını desteklemeyi,

 

Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş, BSCI Sosyal uygunluk faaliyetlerini, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, kurumsal davranış kurallarına, gönüllü olarak uygulanan BSCI ilkelerine göre ve uygulanmakta olan diğer yönetim sistemleriyle entegre şekilde yürütmeyi; sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyula mali, altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynağını sağlamayı taahhüt eder.

 

Reşit Keskin