Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. olarak;

Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunun taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. çalışanları olarak;

• Politikamıza göre belirlenen performans göstergesi ve hedeflerimize uygun olarak tüm tüketim verilerimizi izlemeyi, kaydetmeyi ve değerlendirerek performansımızı sürekli iyileştirip gözden geçireceğimizi,

• Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,

• Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getireceğimizi,

• Enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde enerji verimli ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak, tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,

• Tüm üretim ve proseslerimizde enerji, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji verimliliğini teşkil edeceğimizi,

Taahhüt ederiz..