WEB SİTESİ İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş   tarafından hazırlanmıştır. Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş   olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla” www.keskincolor.com/tr/iletisim“ internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş   Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili kişilerden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda almış olduğu kişisel veriler;

Kimlik bilgisi: Ad soyad, Firma ismi bilgisi.

İletişim bilgisi: Telefon no, mail , şehir bilgisi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

Müşterilerimizin almış olduğu hizmet kapsamında geri dönüşler alınabilmesi,

Potansiyel müşterilere ulaşılabilmesi,

Talep veya şikayetlerin web sitesi üzerinden iletilebilmesi,

Keskin Color şirketinin, pazarlama çalışmalarını yürütebilmesi, 

Kurum adreslerinin paylaşılabilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesi m.5/1'de yer alan "ilgili kişinin açık rızası" hukuki sebeplerine dayanarak Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş tarafından kimlik ve iletişim bilgisi verilerini elde ederek elektronik ortamda işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimizce söz konusu aktarım işlemleri KVKK'nın düzenlediği hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde: Arşiv faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla şirketimiz tarafından yapılan iş faaliyetleri kapsamında talep veya şikayetlerin alınması ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ 

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız ve sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek ve Kanun'a uygun olarak muhafaza edilecektir. Saklama ve imha işlemleri ve süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için “www.keskincolor.com/tr“ adresindeki Veri Saklama ve İmha Politikası'nı inceleyebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş.’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki madde 11 uyarınca ilgili kişinin haklarını ayrıntılı şekilde www.keskincolor.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından inceleyebilirsiniz.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Keskin Color KVKK Başvuru Formu’ nu doldurarak Kavaklı Mahallesi Selanik Cadde No:30 Silivri/İSTANBUL adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla keskincolor@hs03.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@keskincolor.com adresine iletebilirsiniz.

 

WEB SİTESİ İLETİŞİM ONAYI AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş  bildirdiğim yukarıda ayrıntılı yazılmış olan ad, telefon numarası, firma ismi ve mail kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yukarıda bulunan aydınlatma metni vasıtasıyla tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş  tarafından ad, telefon numarası, firma ismi ve mail verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim……/……./………

Ad Soyad:

İmza: